Inleiding

Superunie zorgt, namens haar leden, voor de inkoop van de dagelijkse boodschappen van een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking. Dat is een positie die sinds 1956 al die tijd met zorg is opgebouwd en waar wij trots op zijn. Dagelijks realiseren wij ons dat deze positie grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Deze verantwoordelijkheden liggen (onder meer) op de volgende gebieden:
– kwaliteit van ons productaanbod;
– maatschappelijk verantwoord ondernemen;
– marktwerking;
– gedrag en persoonlijke integriteit;
– maatschappelijke pluriformiteit en diversiteit.

Deze gedragscode is bedoeld om zowel intern als extern voornoemde verantwoordelijkheden op het gebied van de bedrijfsethiek expliciet te maken, zodat ze voor onze medewerkers, onze leden en hun medewerkers, leveranciers en overige zakenpartners helder zijn. Alleen op deze wijze kunnen de hierna vermelde gedragsregels in onze bedrijfsvoering daadwerkelijk een rol spelen en tot hun recht komen, doordat een ieder die gedragsregels (zoveel mogelijk) naar hun aard en bedoeling naleeft.

Kwaliteit productaanbod

Wij willen onze leden mede in staat stellen de klanten producten te bieden door voedselveiligheid op de eerste plaats te zetten. In ons interne kwaliteitsborgingsysteem komt dit tot uitdrukking. We hebben een strikt en transparant recallbeleid.En daarnaast streven we naar een verrassend goede verhouding tussen kwaliteit en prijs.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid en andere thema’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden actief met onze leden, branchegenoten en zakelijke relaties besproken. Gegeven de missie van Superunie is onze rol daarbij wel beperkt tot inkoopgerelateerde onderwerpen. Inhoudelijk wordt de lijn van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) gehanteerd. Superunie streeft er naar de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk daar mede richting aan te geven. Het zoeken naar de juiste balans tussen de zogeheten 3 P’s (People, Planet, Profit) is daarbij een belangrijke uitdaging.

Superunie onderschrijft de Business Social Compliance Initiative (“BSCI”) Code of Conduct. BSCI is een brancheonafhankelijke organisatie voor monitoring en onderzoek/controle op het terrein van ketenverantwoordelijkheid. Het gaat hierbij om verbetering van de sociale standaarden (o.a. de arbeidsomstandigheden) in de productieketen van Europese handelaren (zie nader www.bsci-eu.org). Van haar leveranciers verwacht en verlangt Superunie (contractueel) dat deze zich eveneens aan de bepalingen van de BSCI Code of Conduct houden.

Marktwerking

Superunie hecht groot belang aan een goede marktwerking. Wij voeren een beleid waarbij ook nieuwe en minder grote leveranciers relatief veel kansen krijgen. Mededingingswetgeving, bedoeld om de vrije en eerlijke concurrentie te bevorderen, wordt in de organisatie actief vertaald naar een afzonderlijke gedragscode Mededinging zodat een ieder van onze medewerkers zich bewust is van de do’s en don’ts.

Gedrag en persoonlijke integriteit

Wij rekenen en vertrouwen op het gezonde verstand van onze medewerkers en dat zij de geldende wet- en regelgeving, alsmede de interne regelingen van Superunie naleven en overigens steeds integer handelen. Dit conform het beleid binnen Superunie, dat er onder meer op gericht is de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de arbeidsverhoudingen, discriminatie, gezondheid, veiligheid en mededinging.

Medewerkers van Superunie dienen zich in ieder geval te onthouden van:
– het onderhouden van relaties of het doen van zaken met personen of ondernemingen, die zich in maatschappelijk opzicht niet aanvaardbaar gedragen;
– het verrichten of nalaten van handelingen waardoor Superunie in diskrediet wordt gebracht althans kan worden gebracht;
– situaties waarin vermenging van zakelijke en privébelangen zou kunnen plaatsvinden of de schijn daarvan zou kunnen ontstaan (“belangenconflict”).

Superunie geeft noch ontvangt steekpenningen of andere “voordelen” gericht op zakelijk of financieel gewin, die in strijd zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.

Het is een medewerker van Superunie om die reden ook niet toegestaan van (potentiële) relaties van Superunie geschenken of gunsten aan te nemen anders dan de gangbare geschenken, zoals deze met name in de maand december worden gegeven. Deze geschenken dienen volgens het personeelsreglement te worden ingebracht ten behoeve van een verdeling onder een brede groep medewerkers.

Indien door een (potentiële) relatie (een poging tot) omkoping en/of aanbieding van steekpenningen mocht worden gedaan, dient de medewerker van Superunie dit direct aan zijn of haar leidinggevende te rapporteren. Superunie zal met de betreffende relatie in dat geval in het vervolg geen zaken meer doen.

Uitnodigingen van zakelijke relaties voor uitstapjes, evenementen, diners, etc. mogen door medewerkers van Superunie uitsluitend na toestemming van de directie worden geaccepteerd.

Maatschappelijke pluriformiteit en diversiteit

Superunie is geworteld in de Nederlandse samenleving. De pluriformiteit en diversiteit van onze samenleving en de bevolking zijn een belangrijk goed. In de omgang met leden, medewerkers en overige zakelijke relaties wil Superunie uitdrukking geven aan dit besef.

Zo streeft Superunie naar diversiteit onder haar medewerkers. Superunie neemt daarbij uitsluitend medewerkers in dienst op basis van hun capaciteiten en vaardigheden, die nodig zijn voor de desbetreffende functie. Ditzelfde geldt voor de grondslagen waarop Superunie werknemers beoordeelt en bevordert (salarisverhoging en functieverhoging). Superunie streeft zoveel mogelijk de ontplooiing van de vaardigheden en capaciteiten van haar medewerkers na.

Superunie doet er alles aan om te zorgen voor een werkklimaat waarin medewerkers, leden en overige zakelijke relaties met respect en waardigheid worden behandeld ongeacht ras, huidskleur, overtuiging, godsdienst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid of huwelijkse staat, leeftijd of lichamelijke gesteldheid.

Vragen stellen

Indien een medewerker zich afvraagt of betwijfelt of een bepaalde situatie en/of handeling in overeenstemming is met onderhavige Gedragscode, dient de medewerker dit voor te leggen aan zijn of haar direct leidinggevende of de directie.

Melding inbreuk op gedragsregels

Leveranciers, leden, andere relaties en medewerkers, die een inbreuk op één of meer gedragsregels als vermeld in deze Gedragscode ervaren, worden uitdrukkelijk verzocht zich in dat geval te wenden tot de directie van Superunie, respectievelijk hun direct leidinggevende.

De meldingen worden vertrouwelijk behandeld. De identiteit van de melder zal niet openbaar worden gemaakt, tenzij de melder toestemming geeft voor openbaarmaking of indien de openbaarmaking verplicht is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of nodig is in verband met een juridische procedure.