Ketenverantwoordelijkheid

Als ketenspeler die wereldwijd opereert, rusten op Superunie bepaalde verantwoordelijkheden. Wij hebben een Gedragscode Duurzame Handel opgesteld, zodat onze eigen merken leveranciers weten welke minimumeisen wij aan onze leveranciers stellen op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en het milieu. Deze Gedragscode is gebaseerd op internationaal erkende normen.

Wij verwachten van al onze leveranciers dat zij de hierin opgenomen normen respecteren en naleven. Onze contractleveranciers dienen erop toezien dat diens leveranciers deze verplichtingen ook naleven. Met veel van onze leveranciers hebben we een lange relatie. Samenwerking met leveranciers op het gebied van duurzaamheid wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid en is enorm belangrijk om onze doelstelling van transparante- en duurzame ketens na te streven. Met enkele leveranciers hebben we dan ook een direct sourcing afspraak. Korte ketens zorgen voor minder complexiteit en dragen bij aan de versnelling van verduurzaming. Lees meer over onze aanpak.

Due diligence aanpak

De due diligence aanpak kent 5 stappen volgens de OESO-richtlijnen:

Stap 1

MVO beleid opstellen en inbedding in de onze organisatie

Stap 2

Identificeren, beoordelen en prioriteren van
risico's in
onze ketens

Stap 3

Maatregelen nemen om
risico’s te voorkomen
en/of te verminderen

Stap 4

Verificatie, nagaan of genomen maatregelen effectief zijn en zo nodig
de aanpak bijsturen

Stap 5

Rapporteren en communiceren over aanpak en maatregelen naar alle relevante stakeholders